ASIS

O firmie

Przedsi?biorstwo ASIS Sp. z o.o. dzia?a na polu projektowania, sprzeda?y i monta?u elementów konstrukcyjnych oraz wyposa?enia obiektów budowlanych,
w szczególno?ci mostowych.

Oferta firmy obejmuje:
systemy spr??e? konstrukcji
system want
blokowe urz?dzenia dylatacyjne
bitumiczne wype?nienia dylatacyjne
modu?owe urz?dzenia dylatacyjne
?o?yska elastomerowe
?o?yska garnkowe
hydroizolacje
systemy nawierzchni chodnikowych

Dzi?ki do?wiadczeniu kadry specjalistów i wspó?pracy z renomowanymi o?rodkami my?li technicznej w szczególno?ci Jednostkami Politechniki Krakowskiej spó?ka gwarantuje solidne i fachowe us?ugi. W zakresie technologii firma ASIS jest generalnym przedstawicielem w?oskiej firmy ALGA S.p.A. oraz przedstawicielem w?oskiej firmy POLYGLASS S.p.A. i holenderskiej  LATEXFALT B.V. Ponadto w pracach specjalistycznych spó?ka bazuje na materia?ach firm Drahtwerk Koeln ,OVAKO Hjulsbro, WBR GmbH, MC Bauchemie, SIKA Poland , Deitermann.


System spr??e? - AlgaCable T15

Zakotwienie czynne typu M 12T15
 
Most ?ukowy w Budzowie

Proponowany system spr??ania AlgaCable T15 obejmuje w sposób kompleksowy ca?y zakres zwi?zany ze spr??eniem: wszelkie typy zakotwie? dla kabli z?o?onych ze splotów w ilo?ci od 1 do 31, naci?garki, procedury spr??enia, urz?dzenia dodatkowe i armatur? uzupe?niaj?c?. System jest rozwijany od ok. 50 lat i obecnie oferuje jedne z najl?ejszych i najmniejszych urz?dze? do naci?gu kabli spo?ród dost?pnych na rynku.

Prasa naci?gowa L22.6
w trakcie spr??ania konstrukcji
 
Remont mostu w Wierzbicy -
spr??anie kablami zewn?trznymi

W?ród stosowanych zakotwie? wymieni? nale?y zakotwienia czynne, bierne wg??bne, bierne czo?owe oraz ??czniki kabli. S?u??ce do naci?gu kabli prasy dzi?ki swoim niewielkim gabarytom s? lekkie  i umo?liwiaj? spr??anie nawet w trudno dost?pnych miejscach. Urz?dzenia dodatkowe, jak wpycharka splotu do kana?u oraz agregat iniekcyjny spe?niaj? aktualnie stawiane wymagania i zapewniaj? odpowiedni? jako?? wykonania prac.

 


Przy wykorzystaniu naszego sprz?tu mo?na wykona? spr??enie wszelkich typów mostów betonowych, stalowych lub zespolonych. Ponadto, szerokie zastosowanie znajduje w/w system we wzmocnieniu obiektów wzniesionych przed wielu laty - metod? spr??ania zewn?trznego. W?ród dotychczasowych realizacji najbardziej typowe obiekty to nowe betonowe mosty ?ukowe, belkowe i p?ytowe, swobodnie podparte i ci?g?e, równie? budowane etapowo. Spo?ród zastosowa? w zakresie budownictwa przemys?owego nale?y wymieni? wykonanie spr??enia silosu na klinkier, wymian? spr??enia wisz?cego dna basenu, spr??enie wsporników terminala zak?adu  przemys?owego i wiele innych.


Podwieszanie Konstrukcji - Wanty - AlgaStay AL200
Budowa Wanty AlgaStay AL200
Mosty wantowe s? ciekawym, alternatywnym rozwi?zaniem przy pokonywaniu ?rednich i du?ych rozpi?to?ci. G?ównymi czynnikami, które decyduj? o sukcesie mostów wantowych s?: elegancja ich projektu, ograniczony wp?yw na ?rodowisko poprzez mo?liwo?? eliminacji podpór nurtowych, szybko?? wykonania, trwa?o?? oraz ?atwe utrzymanie. Ewolucja zakotwie?, technik i oprzyrz?dowania do naci?gu want pozwala zastosowa? materia?y o bardzo wysokiej wytrzyma?o?ci, odporno?ci zm?czeniowej i wysokim module spr??ysto?ci. System want AL200 spe?nia wymagania efektywno?ci statycznej i dynamicznej. Specjalistyczna technologia monta?u want polega na wci?ganiu splotów bezpo?rednio poprzez zakotwienie. Rozwi?zanie takie u?atwia monta? splotów i zapewnia uformowanie równoleg?ej wi?zki. Tak skonstruowane zakotwienia daj? mo?liwo?? indywidualnego naci?gu oraz wymiany pojedynczego splotu. Dla ochrony przed korozj? system zapewnia hermetyczn? izolacj? zarówno zakotwienia, jak i ci?gna na ca?ej jego d?ugo?ci

.


?o?yska elastomerowe - AlgaBloc

Most w Rzykach
?o?yska elastomerowe AlgaBloc przenosz? obci??enia pionowe i jednocze?nie ograniczone przemieszczenia w ka?dym kierunku oraz obroty wokó? dowolnej osi. W celu ograniczenia odkszta?ce? oraz zwi?kszenia no?no?ci ?o?yska, guma jest zbrojona zwulkanizowanymi przek?adkami stalowymi. Blachy stalowe maj? wymiary nieco mniejsze od wymiarów samego ?o?yska, w wyniku czego s? ca?kowicie zatopione w gumie i w ten sposób zabezpieczone przed korozj?. Dla spe?nienia ró?norodnych wymaga?  gama ?o?ysk AlgaBloc sk?ada si? z wielu odmian, mi?dzy innymi ?o?yska kotwione , ?o?yska z blokad? przesuwu itd. Celem przeniesienia si? poziomych lub reakcji ujemnych ?o?yska mog? by? zaopatrzone w pr?ty kotwowe lub zewn?trzne p?yty ??obkowane wulkanizowane z gum?. ?o?yska AlgaBloc znajduj? zastosowanie w mostach, wiaduktach, innych budowlach l?dowych i przemys?owych, zarówno w konstrukcjach metalowych jak i ?elbetowych.
?o?yska garnkowe - AlgaPot

Ka?de ?o?ysko garnkowe AlgaPot realizuje jeden z trzech mo?liwych schematów pracy: ?o?ysko sta?e, ?o?ysko jednokierunkowo przesuwne, ?o?ysko wielokierunkowo przesuwne. Zapewniaj?c odpowiedni? dla danego schematu no?no?? pionow? i poziom?, mo?liwo?? przesuwu oraz wymaganego obrotu, ?o?yska charakteryzuj? si? ponadto trwa?o?ci?, wytrzyma?o?ci? na obci??enia dynamiczne i zm?czeniowe oraz w miar? potrzeby mo?liwo?ci? przenoszenia du?ych si? poziomych:

 
 
Budowa ?o?yska garnkowego AlgaPot

Celem uzyskania najwy?szej trwa?o?ci w produkcji ?o?ysk AlgaPot wykorzystuje si?:

  monolityczn? podstaw? z blach stalowych walcowanych
  najwy?szej jako?ci zabezpieczenie antykorozyjne
  uszczelki py?oszczelne z ekspansywnego neoprenu

Wiadukt nad Al. 29 Listopada w Krakowie
?o?yska AlgaPot standardowo umo?liwiaj? pomiar przesuwu obiektów. Ponadto mog? by? zaopatrzone w urz?dzenia pomiarowe do okre?lania reakcji na ?o?ysku lub te? wyposa?one w system regulacji wysoko?ci poprzez iniekcj? specjalnie ukszta?towanej przestrzeni wewn?trz ?o?yska, celem kompensacji ruchu pod?o?a gruntowego.

Urz?dzenie dylatacyjne blokowe - system  AlgaFlex T i AlgaFlex TM

Wiadukt nad Al. 29 Listopada w Krakowie
Urz?dzenie dylatacyjne AlgaFlex z gamy T to rozwi?zanie zapewniaj?ce ci?g?o?? powierzchni jezdni poprzez kompensacj? przesuwów wzgl?dnych kraw?dzi szczeliny dylatacyjnej przy zachowaniu wodoszczelno?ci.

Urz?dzenie jest zbudowane ze zbrojonych wk?adkami stalowymi paneli elastomerowych, których odkszta?calno?? w zakresie od 30 do 330 mm uzyskana jest przez postaciow?  deformacj? odpowiedniej liczby jednorodnych bloków elastomeru. W rezultacie, typ panelu dobiera si? do przewidywanego zakresu przesuwów kraw?dzi szczeliny dylatacyjnej, a ilo?? paneli - o d?ugo?ci 1,0m lub 2,0m - do d?ugo?ci szczeliny. Urz?dzenie dylatacyjne AlgaFlex T umo?liwia przenoszenie poza prostopad?ymi tak?e i uko?nych do osi szczeliny dylatacyjnej przemieszcze? jej kraw?dzi. K?t ruchu wypadkowego wzgl?dem osi szczeliny mo?e wynosi? od 90º do 0º. S?siednie panele, po??czone na pióro i wpust, s? mocowane do konstrukcji kotwami. Kotwy stalowe, zabezpieczone w procesie antykorozyjnym, maj? za zadanie przenoszenie w sposób trwa?y si? wywo?anych obci??eniem urz?dzenia dylatacyjnego na konstrukcj? no?n?. Metalowe profile wzmacniaj?ce panel dylatacyjny s? ca?kowicie zanurzone i wulkanizowane do gumy, dzi?ki czemu s? zabezpieczone przed korozj?. Jak potwierdzaj? zarówno badania jak i  wieloletnie u?ytkowanie równie? w warunkach krajowych, komponenty u?yte do produkcji elastomeru s? odporne na d?ugotrwa?e dzia?anie olejów, t?uszczy, paliw oraz dzia?anie ujemnych temperatur przy jednoczesnym dzia?aniu soli, piasku oraz ?rodków utrzymania zimowego.


Most w Naszacowicach
Urz?dzenie dylatacyjne AlgaFlex kompensuje ponadto wzgl?dne przemieszczenia pionowe kraw?dzi szczeliny.
Ka?dy typ dylatacji AlgaFlex mo?na ??czy? z metalowymi lub gumowymi elementami kraw??nikowymi.

Dylatacje AlgaFlex z gamy TM s? najnowszym osi?gni?ciem zaawansowanej technologii na polu dylatacji o ?rednim oraz du?ym przesuwie. Dylatacje te zawdzi?czaj? swój zwi?kszony zakres pracy po??czeniu dobrze znanych zalet dylatacji AlgaFlex z szerokim systemem modularnym. 
Przy zastosowaniu pojedynczego elementu modu?owego przytwierdzonego do konstrukcji, mo?liwa jest kompensacja wzgl?dnego przesuwu szczeliny w zakresie od 320 do 800mm; przy dylatacji o dwóch elementach od 960 do 1600mm. Grubo?? wszystkich dylatacji AlgaFlex TM wynosi 82mm. Charakterystyki fizyczne i materia?owe modu?owych elementów odkszta?calnych odpowiadaj? tradycyjnym urz?dzeniom AlgaFlex. Elementy stalowe nie zamieszczone w elastomerze - p?yta jezdna zabezpieczona antykorozyjnie.System dylatacji bitumicznych - Rubi Joint

 
 
Most w Budzowie
Szczelne wype?nienie dylatacyjne wykonane jest na gor?co. System oparty jest na kombinacji modyfikowanego bitumu produkcji holenderskiej firmy Latexfalt oraz kruszywa ?amanego o odpowiedniej granulacji. Dzi?ki swoim w?a?ciwo?ciom u?ytkowym dylatacja zapewnia najwy?szy komfort przejazdu dzi?ki ca?kowitej eliminacji nierówno?ci jezdni, drga? i ha?asu. Wype?nienie jest w pe?ni wodoszczelne, zapobiega wnikaniu brudu, wody i soli do przerwy dylatacyjnej. Standartowo wykonane wype?nienie przenosi wzgl?dne ruchy kraw?dzi konstrukcji do ± 20 mm. Dodatkowymi zaletami tego rozwi?zania s? szybko?? wykonania i minimalna ilo?? prac utrzymaniowych.Nawierzchnia chodnikowa - system Spectrasfalt Safegrip


Most w Przeciszowie

Nawierzchnio-izolacja chodnikowa Spectrasfalt Safegrip jest rozwi?zaniem dwusk?adnikowym, z?o?onym z kationowej, szybkowi???cej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami oraz kruszywa. Szczeln? nawierzchni?  wykonuje si? w dwóch warstwach z syntetycznego lub naturalnego bitumu w uk?adzie z kruszywem.

Spectrasfalt Safegrip znajduje zastosowanie na powierzchniach asfaltowych, betonowych  lub z drewna budowlanego. T? drog? uzyskuje si?  trwa??, wodoodporn? i antypo?lizgow? nawierzchni? w kolorach czarnym, szarym, ceglanoczerwonym, szarozielonym i piaskowo?ó?tym.

Nawierzchnia Spectrasfalt Safegrip jest wysoce odporna na promieniowanie UV i ekstremalne temperatury otoczenia. Po u?o?eniu, Spectrasfalt Safegrip tworzy uszczelniaj?c? pow?ok?, która przykrywa ni?sze warstwy (tak?e porowate) jak wodoszczelna membrana jednocze?nie pozwalaj?c na ucieczk? pary wodnej z pod?o?a. Modyfikacja polimerami pozwala, dzi?ki du?ej sile wi?zania do pod?o?a, na zachowanie wysokiej odkszta?calno?ci w du?ym zakresie temperatur (od -25ºC do +50ºC), co pozwala na przekazanie w?oskowatych p?kni?? pod?o?a równie? w temperaturach ujemnych.

Zastosowanie materia?u w po??czeniu z w?óknem szklanym lub poliestrow? siatk? tworzy uk?ad mostkuj?cy p?kni?cia pod?o?a.Hydroizolacja - Papa termozgrzewalna Flexshield HP.


Papa Flexshield HP jest wysokoodporn? hydroizolacyjn? pap? plastomeryczn?, stworzon? na bazie oczyszczonego bitumu, modyfikowanego za pomoc? polipropylenu, na osnowie z w?ókniny poliestrowej Trevira Spundbond o zwi?kszonej gramaturze.

Papa Flexshield o grubo?ci  5 mm jest przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych obiektach mostowych drogowych i kolejowych, przede wszystkim na p?ytach pomostów, po których odbywa si? ruch pojazdów mechanicznych.


Valid XHTML 1.0 Transitional
projektowanie stron internetowych, projektowanie serwisów internetowych, sklepy internetowe, serwisy internetowe EURA7 - serwisy internetowe, tworzenie stron www, tworzenie serwisów internetowych, strony www, pozycjonowanie Projektowanie stron www, serwisów internetowych i sklepów internetowych. EURA7 - prezentacje multimedialne, multimedia, wirtualne galerie, produkcje telewizyjne. Agencja Reklamy EURA7 - tłoczenie płyt CD i DVD, tłocznia płyt, nagrywanie, kopiowanie, duplikacja płyt CD i DVD, mini CD, produkcja płyt CD i DVD, płyty CD i DVD. EURA7 - referencje, strony www, strony internetowe, prezentacje multimedialne, multimedia, portfolio. EURA7 - portfolio, projekty, realizacje internetowe, portfolio internetowe. EURA7 - realizacje płyt CD, realizowane płyt CD, płyty cd przykładowe, przykładowy nadruk na CD. EURA7 - praca w Agencji Reklamy EURA7, praca flash, telemarketerka, php, photoshop Agencja Reklamy EURA7 - kontakt, telefon, gadu-gadu, e-mail. Eura7 Low cost Polish Website Development Webdesigners Lowest Price Flash Programmer Development. Low price Content Management System. web pages Cardiff EURA7 - CMS, web design, web pages, creating web sites, designing webpages, web hosting, web marketing, web services, shops, credit cards, online shops. EURA7 - multimedia presentations, media, tv, flash, flash presentationas, flash design. EURA7 offers CD manufacturing, CD replication, CD duplication, DVD manufacturing, DVD replication, DVD duplication, CD-ROM replication, CD-ROM duplication, Digipaks, alternative CD packaging, posters, and postcards. EURA7 offers DVD & CD Manufacturer specializing in mass dvd & cd manufacturing; large quantity dvd & cd replication, packaging, and dvd & cd distribution.  Brought to you by a mass qty dvd & cd manufacturer specialist- this page is for large quanity production and includes important items for consideration such as choosing the best packaging, distribution and freight. CD Replication, CD Duplication, CD Printing, UK, CD Replication EURA7 - portfolio, projects, webprojects, webdesign projects, Polish portfolio, Bristol portfolio, Cardiff portfolio, London portfolio. EURA7 - cd businesscards, cd manufacture, dvd manufactura, cd boxes, cd pockets, dvd-r burning, cd-r recording. Low Cost Polsh website developes & designers
Asis Specjalizacja w zakresie: budowa i remonty mostów, sprężanie konstrukcji, łożyska mostowe, urządzenia dylatacyjne, nawierzchnie mostowe, izolacje, malowanie konstrukcji. urządzenia dylatacyjne, dylatacje, dylatacje bitumiczne, dylatacje blokowe, dylatacje panelowe, algaflex, alga pg, rubijoint, papy mostowe, izolacje, polyglass, pagel łożyska mostowe, łożyska garnkowe, łożyska elastomerowe, łożyska soczewkowe, algabloc, algapot, algacable budowa mostów, remonty mostów, sprężanie, sprężanie konstrukcji, wanty, algacable